Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/panią że:

Administratorem Pana/i Danych jest FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
Marcin Jakulewicz
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe Dorota Pilor
pracownia@foorma.pl tel.514447727
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu Realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia
Podstawa do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Podpisana przez Pana/Panią umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią zgoda
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym
Ma Pani/Pan prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorującego
Podane przez Panią/Pana dane są Przetwarzane na podstawie udzielonej zgodu, lub podpisanej umowy.
Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu